Concello de Vimianzo
6 de xuño de 2023
O corazón da Terra de Soneira
Publicada o: 29-01-2018 Sector: Outros

TITOR/A DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PARA P.I. EMPREGO

Descrición da oferta

Titor/a para o "Programa Integrado de Emprego dirixido exclusivamente a mulleres de Camariñas, Muxía e Vimianzo 2017".
Prazo de presentación: 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación no BOP (01/02/2018).

Requerimentos do posto

Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007.
• Posuír a capacidade funcional, así como a capacidade física necesaria para o desempeño das tarefas, extremo que deberán acreditarse mediante a presentación de certificado ou informe médico.
• Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubiliación forzosa.
• Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario/a, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fora separado/a ou inhabilitado/a. No caso de ser nacional doutro Estado, nin atoparse inhabilitado/a ou en situación equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.
Requisitos específicos:
• Titulación de diplomatura, licenciatura ou grao en calquera das ramas de ciencias sociais.
• Estar en posesión de permiso de conducir B.

Ofrécese

Xornada completa.
Duración ata 30 de novembro de 2018.

Cita previa
Sede Electrónica
Pagos en liña
Directorio Empresarial
Escoitámoste
Liña directa co alcalde
Axenda
- 2023 +
- xuño +
L
M
M
X
V
S
D
 
 
 
29
30
 
 

Perfil de contratante
Boletíns
SEA- Suelo Empresarial del Atlántico
COOKIES
Este sitio utiliza cookies para proporcionar os nosos servizos e realizar análisis de uso e de medición de nosa web. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información, ou ben coñecer como cambiar a configuración do seu navegador, pulsando na nosa Política de Cookies | ACEPTAR X